מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

.אנו מודים לך על ביקורך באתר אמ וי סי מגזין פלוס אחד או על פנייתך אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני

אנו מבינים כי ההגנה על פרטיותם של הגולשים באתר האינטרנט שלנו היא חשובה ביותר, וכי כל פרט מידע אודות בריאותך הוא רגיש במיוחד. זו הסיבה אשר בגללה נקטנו בצעדים הנחוצים על מנת לעמוד בתקנים כלל עולמיים בכל הקשור לפרטיות נתונים. אנו מטפלים ב”מידע האישי” שלך בהתאם להוראות החוק התקפות במדינת ישראל כמו גם חוקים מקומיים רלוונטיים אחרים המסדירים את האחסון, עיבוד, הגישה וההעברה של המידע האישי

אנו מחויבים לאיסוף, שמירה ואבטחתו של המידע האישי אודותיך בהתאם למדיניות על פי הגדרתה לעיל, כמו גם תוך הסתמכות על הוראות כל דין,כללים ותקנות רלוונטיים. המדיניות חלה על מידע אישי הנאסף מן המקורות המקוונים של אמ וי סי מגזין פלוס (כגון אתרי אינטרנט, הודעות דואר אלקטרוני וכלים מקוונים אחרים) ומאמצעי תקשורת המציגים קישור למדיניות. המדיניות אינה חלה על מידע אישי הנאסף ממקורות ואמצעי תקשורת שאינם מקוונים, למעט במקרים בהם מידע אישי מעין זה מאוחד עם מידע אישי שנאסף על ידי אמ וי סי מגזין פלוס אחד דרך אמצעים מקוונים. כמו כן, המדיניות אינה חלה על מקורות מקוונים של צדדים שלישיים אשר אליהם יתכן ויהיה קיים קישור באתר האינטרנט של אמ וי סי מגזין פלוס, במקום בו אין לאמ וי סי מגזין פלוס שליטה על התכנים או על נהלי מדיניות הפרטיות הנהוגים באותם המקורות

אנו אוספים מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי רק אם אתה מחליט להעניק לנו אותו. איננו חולקים כל מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי עם צדדים שלישיים למטרות שיווקיות שלהם, אלא אם קיבלנו ממך את הסכמתך המפורשת לעשות כן. נא עיין בתצהיר הפרטיות המובא להלן כדי ללמוד עוד על הדרך בה אנו אוספים וחולקים מידע, וכיצד אנו עושים שימוש בו, ומגנים עליו באמצעים המקוונים שלנו

כמו כן חברת אמ וי סי מגזין פלוס בע”מ, מפעילת האתר “אמ וי סי מגזין פלוס דוט אורג” (להלן: “אמ וי סי מגזין פלוס”) עושה ככל שביכולתה על-מנת להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: “האתר”). תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת

להלן הסברים על האופן והמדיניות שבה אמ וי סי מגזין פלוס משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידיה בעת השימוש בו

רישום לשירותים
חלק מהשירותים באתר זה עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון ודרכי התקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או אמצעי תשלום לרכישת תכנים ומספר ת”ז. השדות שחובה למלא אותן יסומנו במפורש. הואיל ואמ וי סי מגזין פלוס אחד תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום

כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה אמ וי סי מגזין פלוס רשאית לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של אמ וי סי מגזין פלוס. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא כל השירותים ינתנו במלואם או שלא ינתנו כלל מדיניות לרשימת התפוצה של החברה
ההרשמה לרשימת התפוצה של החברה מהווה הסכמה במעשה שלך כמשתמש ברשימה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, היות והנך נרשם לקהילה שמנהלת החברה ומעוניין בידע ובכלים שמוצעים בקהילה. הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של החברה (להלן: “ההרשמה”) מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומרים מסוגים שונים מהחברה ובניהם מידע בנושא שיווק מוצרים ושירותים וכן התפתחות אישית והשגת מטרות מגוונות

היות והמשתמש מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מן החברה והוספת המילים פרסומת בכותרת המייל תקשה על כך, בשל סינון אוטומטי במערכות הדואר, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן : “חוק התקשורת”) לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת. לאור הסכמת הצדדים כאמור החברה. יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר

הצדדים מסכימים כי לאחר שליחת פרטים באתר החברה, לא תהא החברה חייבת לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי החברה המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים. הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו

השימוש במידע שמסרת
מידע טכני המועבר ממכשירי המשתמש סוג המכשיר בו עושה שימוש המשתמש ומספרו הסידורי
כתובת IP
נתוני חיישנים מהמכשיר שלך
פרטי ספק האינטרנט
הגדרות המכשיר וסוג מערכת הפעלה
מידע המאפיין שימוש באתר ובשירותים
זמני גלישה באתר, היקף, משך ותדירות השימוש בו
היקף ואופי התכנים הנצפים באתר
שירותים, מוצרים, כתבות, תמונות וסרטונים שנצפו או אשר בהם הביע המשתמש עניין
מוצרים/שירותים שנרכשו על ידי המשתמש
מידע על רישום לשירותים אחרים דרך האתר ו/או מכשיר הקצה ושימוש בהם באמצעות מכשיר המשתמש
תשלום ומידע פיננסי
פרטי רכישות שבוצעו
סיסמאות ואישורים של הלקוח (לרבות שאלות ותשובות האבטחה שבחשבון המשתמש)
מידע אישי
שם, כתובת, מס’ טלפון, תאריך לידה, מגדר וכתובת דואר אלקטרוני
מידע שמתקבל מקבצי cookie כמפורט בהמשך המסמך
מיקום המשתמש באמצעות GPS ו/או באמצעות הרשת הסלולרית ו/או באמצעות כתובת IP
יצירת נתונים מצטברים ואנונימיים
ניהול ארגוני הכולל שימוש בנתונים למחקר וניתוחם כדי ליצור תובנות לשיפור ביצועים
הרצת סקרי שוק על המוצרים והסקת מסקנות מהתוצאות
אספקת נתונים סטטיסטים ו/או אגרגטיביים לארגונים אחרים
הבנת המשתמש ואספקת השירותים לצורך חיוב מתאים בגין שירותים/מוצרים שנרכשו על ידי המשתמש
פיתוח מוצרים ושירותים, אספקת שירות טוב ומותאם יותר למשתמש
אפשרות ליצירת פרופיל אישי אודות הלקוח כדי להבין העדפותיו טוב יותר
עדכון המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי אמ וי סי מגזין פלוס ו/או צדדים שלישיים בין מטעמה ובין שלא
ביצוע פרסום ממוקד על בסיס שימוש ב”עוגיות” (cookies) באתרים השייכים לאמ וי סי או לארגונים אחרים ושילוב הנתונים שנאספו עם נתונים אחרים. באפשרות המשתמש לחסום אפשרות זו על ידי שינוי הגדרות ה- cookies וכן על ידי שינוי הגדרות החשבון האישי/יצירת קשר עם אמ וי סי מגזין פלוס. בנושא זה ניתנת הבהרה למשתמש כי ככל שיבחר לבטל את השימוש ב-cookies, לא ייחסם פרסום המודעות, אלא שאלו לא יהיו מותאמות לתחומי העניין של המשתמש
איסוף ושילוב המידע לצורך פיקוח על השימוש במוצרים ובשירותים, על מנת לסייע לשפר את איכות המוצרים והשירותים
עיבוד הזמנות שביצע המשתמש ושירותים שרכש המשתמש לצורך אספקת המוצר/השירות הרלוונטי
יצירת קשר אם פרטי החיוב שסופקו לאמ וי סי מגזין פלוס עומדים לפוג
מתן מענה למשתמש על שאלות המשתמש
יצירת קשר בנוגע למידע עדכני אודות מוצרים/שירותים שהמשתמש עשה בהם שימוש בעת השימוש באתר יכול להיצטבר מידע על נוהגיך, תכנים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד.. אמ וי סי מגזין פלוס תהיה רשאית לשמור את המידע במאגריה כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, לצורך רכישת תכנים ושירותים באתר על מנת לעדכן באשר למבצעים ו/או שירותים כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, שיפורו והעשרת השירות הניתן בו וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של אחד מהשירותים הרלבנטיים באתר

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים

מסירת המידע לצד שלישי
אמ וי סי מגזין פלוס מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שיתקבל אצלה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור

עם זאת, אמ וי סי מגזין פלוס לא תמסור את פרטיך האישיים לצד שלישי (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

בעת שתרכוש תכנים ושירותים משותפי מסחר של אמ וי סי מגזין פלוס או בפעילויות משותפות לאמ וי סי מגזין פלוס ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך. על-פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת

בכל מקרה ש- אמ וי סי מגזין פלוס תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר עימו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה אם יתקבל בידי אמ וי סי מגזין פלוס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי בעניין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, באם יהיו, בינך לבין אמ וי סי מגזין פלוס.

באם אמ וי סי מגזין פלוס תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

שימושים בעזרים וטכנולוגיות שונות
לצורך איסוף חלק מהמידע המפורט לעיל, לרבות תפעול שוטף ותקין של האתר והשירותים שלנו, אימות פרטים, התאמת השירותים להעדפות המשתמש ועוד, עושה אמ וי סי מגזין פלוס שימוש בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, ביניהן גם Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו “עוגיות”). עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ואשר אוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך שהייה בהם, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. תוכל למחוק את העוגיות בכל רגע אם אינך רוצה לקבל עוגיות, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק משירותי החברה ותכונות האתר או קובצי מידע (Data Files) לכן לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים האתר עשוי להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קבצי מידע או ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהאתר יוצר על פי פקודה משרתי מאד אחד

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את האתר ואחרות נשמרות על גבי הדפדפן במכשיר איתו אתה גולש באינטרנט. קבצי המידע והעוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת זיהוי תחנת העבודה ממנה נכנסת לאתר, התכנים בהם צפית, משך הזמן ששהית באתר, מספרי הצפיות בפרטי התוכן, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בקבצי המידע וב-Cookies מוצפן, ו-אמ וי סי מגזין פלוס נוקטת צעדי זהירות ככל שביכולתה ובידיעתה כדי להבטיח שרק בשרתי אמ וי סי מגזין פלוס יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שיישלחו אליך העוגיות וקבצי מידע של חברות המפרסמות באתר, הרי שאלה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות ולא למדיניות הפרטיות של אמ וי סי מגזין פלוס

אם אינך רוצה לקבל קבצי מידע או Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. נטרול קבצי מידע או Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות בכל רגע נתון

מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר

שיפור השירות של החברה ושיווק

אספקת שירותים המצריכים מידע אודות מיקום
התאמה אישית של מוצרים ושירותים שעשויים לעניין את המשתמש
יצירת קשר עם המשתמש על מנת לעדכן אותו על מוצרים או שירותים ואף מחקרי שוק בהם יוכל להשתתף
שירותים הדורשים רישום לאתר יחייבו את המשתמש להזדהות ולקבוע סיסמא אישית ושם משתמש אישיים לאתר, וכן יידרשו אימות פרטים באמצעות קוד חד ערכי שיישלח למכשיר המשתמש ו/או באמצעים נוספים בעת הרישום והן בעת ביצוע כניסה (Login) מעת לעת, הכל לפי שקול דעתה הבלעדי של אמ וי סי מגזין פלוס בהתאם לנהלי האבטחה שלה ו/או ככל שיעלה חשש לשימוש לרעה ו/או הונאה. אמ וי סי מגזין פלוס שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה ו/או לדרוש פרטי אימות וזיהוי נוספים ככל שיאותר חשש כאמור

הינך מאשר באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לאמ וי סי מגזין פלוס באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש שלו ובסיסמה האישית. לפיכך אנו ממליצים למשתמש שלא למסור את הסיסמה האישית, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות של המשתמש לכל לצד שלישי אחר כלשהו

תשומת ליבך כי כל פעילות במסגרת החשבון באתר, לאחר ביצוע הזדהות ו/או כניסה (Login), לרבות אופן השימוש בשירותים האישיים, אפיוני הגלישה באזורים האישיים ו/או בשירותים המוצעים בהם, ביצוע פעולות וחשיפה לתכנים – מנוטרת בידי אמ וי סי מגזין פלוס ומתועדת, לצורכי אבטחה, שמירה על פרטיותך, מניעת הונאות ו/או מניעת ביצוע פעולות שלא בשמך או עבורך, וכן לשם ייעול שירות הלקוחות מולך, זיהוי ואימות פרטים, ואספקת מידע ושירותים רלבנטיים לצרכייך ובכל אמצעי בו ניתן השירות (מוקד שירות לקוחות, מרכז שירות וכו’)

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש/ת כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליכי רישום שונים עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים או פונקציות מסוימות, לרבות באתר או דרכו. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שיימסר ו/או יעודכן על ידו במסגרת השירותים, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי תבוצע הרשמה ו/או יימסר המידע בשמו ועבורו עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
יתכן ואמ וי סי מגזין פלוס תאסוף ותנתח מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר, היקף ואופי התכנים הנצפים וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמשת אמ וי סי בטכנולוגיות שונות המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה

Google Analytics

האתר עושה שימוש בכלי

Google Analytics שהינו כלי לניטור הפעולות באתר על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר (להלן: “הכלי”). הכלי אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. אמ וי סי מגזין פלוס אינה משתמשת במידע האמור באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים באתר ובכלל זה אינה מצליבה מידע שמתקבל מהכלי עם מידע אישי שיש לה לגבי משתמשי האתר. בנוסף, היכולת של הכלי עצמו לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באתר מוגבל על ידי תנאי השירות של הכלי שניתן למצוא https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us -ב

https://policies.google.com/privacy

-ועל ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל משימוש במידע שלך על ידי הכלי את המידע ניתן למצוא בכל עת ב

the Google Analytics Opt-out Browser Add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

:מידע על מדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת
https://www.facebook.com/policies/cookies

שירותים של צדדים שלישיים
אנו כמו גם צדדים שלישיים, רשאים לנהוג במאגרי המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע שימוש, לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שנציע, וכן לצורך יצירת קשר עם הגולשים. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת מידע, כי נהיה רשאים לשמור במאגרינו (או במאגר מידע המנוהל מטעמנו, כאמור לעיל) את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם שימוש כאמור וכמפורט להלן: (א) עשיית עסקאות מכל סוג עם צדדים שלישיים (ב) צרכים מסחריים אחרים, ללא תשלום או כל תמורה (ג) מענה לשאלות, יצירת קשר תיאומי מועד משלוח ושליחת הודעות למשתמשים (לרבות עבור בדיקת שביעות רצון מטעם שירות הלקוחות) (ד) עיבוד והשלמת הזמנות, משלוחים ותשלומים של משתמשים (ה) צורכי פיתוח מוצרים או שירותים חדשים, ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים לצורכי שיפור התכנים הקיימים, פילוח וניתוחי מדיה דיגיטלית (ו) שיווק מכוון משתמש, המספק תוכן מותאם אישית למשתמש, הצעות ממוקדות ופרסומות בהתאם להעדפותיו האישיות, הצעות ממוקדות ופרסומות של אתרי צדדים שלישיים בהם המשתמש עשוי לבקר (ז) יצירת קשר עם ידיעונים וחומרי קידום מכירות הקשורים לאתר ולשירותים (ח) מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר והשירותים, וטיפול בכל בעיהאחרת בהקשר לאתר

פרסומות של צדדים שלישיים
ככל שתהיינה מודעות פרסומת באתר, הרי שהן מגיעות ממחשביהם של הגופים המפרסמים את המודעות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies, “משואות רשת” (web beacons) או קבצים אחרים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies, במשואות הרשת ובקבצים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אמ וי סי מגזין פלוס. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות באתר, תוכל לעשות כן באתרי האינטרנט שלהן

אבטחת מידע
אנו פועלים לפי הסטנדרטים הגבוהים בתעשייה על מנת להגן על המידע, הן בזמן מסירתו והן מרגע קבלת המידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים לחלוטין. לכן, בעוד שאנו שואפים להשתמש בסטנדרטיים גבוהים על מנת להגן על המידע שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת

אנו נתקן ו/או נמחק כל מידע שניתן לנו על ידי משתמש בהתאם לבקשה בכתב מהמשתמש מרגע שמידע נמחק net@mvccontrib.org איננו יכולים להשיבו

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר המידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות

בנוסף, אם המידע שבמאגרי אמ וי סי מגזין פלוס משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אמ וי סי מגזין פלוס תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל- אמ וי סי לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר ב- אמ וי סי מגזין פלוס על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה אמ וי סי מגזין פלוס למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית-משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל-אמ וי סי מגזין פלוס לפעול כאמור

שינויים במדיניות הפרטיות
יובהר כי ייתכן ורישום ו/או שימוש בשירות כזה או אחר באתר, ידרוש את הסכמתך ואישורך לתנאים נוספים ומסוימים לאותו שירות, ובמקרה זה תידרש לאשר את הסכמתך לאלו בנפרד

אמ וי סי מגזין פלוס רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף התשלום באתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר

הערות ושאלות
net@mvccontrib.org : אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת